මිලානෝ නගරයෙහි comune කාර්යාල පිලිබඳ තොරතුරු :

Zona 1Sede centrale via Larga 12 - tel. 02.02.02
Orario: dal lunedì al venerdì 8.30/15.30

 

Zona 2 - Via Padova 118  -  tel. 02.02.02
orario: lun/ven 8.30/15.30 orario continuato 

 

Zona 3 - Via Sansovino 9 -  tel. 02.02.02
orario: lun/ven 8.30/12.30 - 14.30/15.30

 

Zona 4 - V.le Ungheria 29 - tel. 02.02.02

chiusura estiva dal 7 luglio al 29 agosto 2014
orario: lun/ven 8.30/12.30 - 14.30/15.30

 

Zona 4 - Via Oglio 18  -  tel. 02.02.02
orario: lun/ven 8.30/12.30 - 14.30/15.30 

 

Zona 5 - V.le Tibaldi 41 - tel. 02.02.02
orario: lun/ven 8.30/15.30 orario continuato

 

Zona 5 - Via Boifava 17 - tel. 02.02.02

chiusura estiva dal 7 luglio al 29 agosto 2014
orario: lun/ven 8.30/12.30 - 14.30/15.30

 

Zona 6 - V.le Legioni Romane 54  - tel. 02.02.02
orario: lun/ven 8.30/15.30 orario continuato 

 

Zona 7 - P.le Stovani 3 - Baggio - tel. 02.02.02
orario: lun/ven 8.30/12.30 - 14.30/15.30

 

Zona 7 - Via Paravia 26 - tel. 02.02.02 - 

chiusura estiva dal 7 luglio al 29 agosto 2014
orario: lun/ven 8.30/12.30 - 14.30/15.30

 

Zona 8 - Via Quarenghi 21 Bonola - tel. 02.02.02 

chiusura estiva dal 7 luglio al 29 agosto 2014
orario: lun/ven 8.30/12.30 - 14.30/15.30

 

Zona 8 - P. Accursio 5 - tel. 02.02.02
orario: lun/ven 8.30/15.30 orario continuato

 

Zona 9 - Via Baldinucci 76 -  tel. 02.02.02
orario: lun/ven 8.30/12.30 - 14.30/15.30

 

Zona 9 - L.go De Benedetti 1 - tel. 02.02.02

 chiusura estiva dal 7 luglio al 29 agosto 2014
orario: lun/ven 8.30/12.30 - 14.30/15.30

 

Zona 9 - Via G.B. Passerini 5 - tel. 02.02.02

chiusura estiva dal 7 luglio al 29 agosto 2014
orario: lun/ven 8.30/12.30 - 14.30/15.30 

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare