ප්‍රිෆෙත්තුරා එකෙන් nullaosta ලබාගෙන දීම

 

ඔබ වෙනුවෙන් ප්‍රිෆෙත්තුරා එකටඉදිරිපත්වී nullaosta එක ලබාගෙනදීමේ වගකීම අපවිසින් බාරගනු ලැබේ. මේ සඳහා අපහට පෙර දැනුවත්කිරීම් කලයුතු අතර අදාළ සියලුම ලියවිලි නියමකරනා දිනට පෙර අපහට බාරදිය යුතුය.

නොඑසේනම් ඔබහට ප්‍රිෆෙත්තුරා එක තුලදී සහාය වීම සඳහා සහායකයකු අවශ්‍යනම්ද එවැනි අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට උදවු විය හැක.

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare