ෆැමිලිආරේ අයදුම්කිරීම

පුද්ගලික ලියවිලි :

 • පෙර්මෙස්සෝ / කර්තා දී සොජෝර්නොව 

   (සොජෝර්නොව කල් ඉකුත්වීඅත්නම්, අලුත්කිරීමේ රිසිට්පත්) 

 • කර්තා දී ඉදෙන්තිතා (Carta d'Identita)
 • කොදිචි ෆිස්කාලේ / තෙස්සෙරා සනිතාරියා (Codice Fiscale / Tessera Sanitaria)
 • පාස්පෝර්ට් පිටපත් (පිටු 2-5)
 • චෙර්තිෆිකාතෝ දී රෙසිදෙන්සා (Certificato di Residenza) 
 •  අයදුම්කරුගේ ඉතාලි ජංගම / ස්ථාවර දුරකථන අංක 

 

රැකියාවට අදාළ ලියවිලි : 

දොමෙස්තික් (domestic) :

 • රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව (Denuncia rapporto di lavoro domestico INPS)
 • INPS රිසිට්පත් (M.A.V. Elettronico) - අවසාන රිසිට්පත
 • අවසාන මාසයට අදාළ ප්රොස්පෙත්තෝ පාගා (Prospetto paga)   
 • අවසාන වර්ෂයට අදාළ CUD
 • පසුගිය වර්ෂයට අදාලව රැකියා එකකට වඩා ඇත්නම් ඒ සඳහා අදාළ සියලුම CUD  

 

ආයතනික (dipendente) රැකියා සදහා :

 • රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව (Unificato lavoro)
 • අවසාන මාසයට අදාළ බුස්තා පාගා (Busta paga)  
 • අවසාන වර්ෂ දෙකට අදාළ CUD 
 • පසුගිය වර්ෂයට අදාලව රැකියා එකකට වඩා ඇත්නම් ඒ සඳහා අදාළ සියලුම CUD

 

පවුලේ සාමාජිකයින්ගේ ලියවිලි :

පවුලේ සාමාජිකයින්ගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්රයෙහි (passport) 2-5 පිටුව දක්වා පැහැදිලි පිටපතක් 

අමතර තොරතුරු :

මින්පෙර ඔබ ෆැමිලිආරේ අයදුම්කර ඇත්නම් එයට අදාළ සියලුම තොරතුරු ඉදිරිපත්කල යුතුය.

අයදුම්පත යොමුකිරීම සඳහා යුරෝ 16.00 ක මර්කා දා බොල්ලෝ (marca da bollo) එකක් ඉදිරිපත් කලයුතුය 

අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් හා සේවාවන් අප ආයතනයෙන් ලබාගත හැක. 

තොරතුරු සඳහා අදම අමතන්න  327.4093131
°°°

කාර්යක්ෂම සේවාවක් සදහා ඔබගේ අවශතාවය

අපහට  online  යොමුකරන්න.


°°

 

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare