ලංකාවේදී වීසා ලැබුණු පසු :

ලංකාවේ ඉතාලි එම්බසිය මගින් ඔබට වීසා නිකුත්කර ඔබගේ විදේශගමන් පලපත්‍රය (passport) ලබුනුපසු ඔබට ඉතාලි යෑම සඳහා අවසර ලැබේ. ඔබට නිකුත්කර ඇති වලංගු වීසා කාලසීමාව අවසන්වීමට පෙර ඉතාලියට ඇතුළුවිය යුතුය. 

ඉතාලියට පැමිණි පසු :

ඔබ ඉතාලියට පැමිණීමෙන් පසු දින අටක් ඇතුලත ඔබගේ පැමිණීම ඔබට අදාළ ප්රිෆෙත්තුරා එකට දැනුම්දිය යුතුය. ඉන්පසු ප්රිෆෙත්තුරා එක මගින් ලබා දෙන දිනයට ඔබ හා ඔබ ඉතාලියට ගෙන්වූ ඔබගේ පවුලේ සාමාජිකයා සමග ඉදිරිපත්වී ඔබගේ පළමු සොජෝර්නොවට අදාළ අයදුම්පත් කට්ටලය (KIT) ලබාගත යුතුය. එම අයදුම්පත තැපැල් කාර්යාලයට (poste italiane) මුදල්ගෙවා බාරදීමෙන් පසුව ඔබට කුස්තුරා (questura) එකට ඉදිරිපත්වීම සඳහා වන පළමු දිනය ලබා ගත හැක.

පළමු සොජෝර්නොව සඳහා ප්රෙෆෙත්තුරා එකට දින ලබා ගැනීම :

පළමුවරට සොජෝර්නොව අයදුම්කිරීම සඳහා ඔබ ප්රිෆෙත්තුරා එකට යෑම සඳහා දිනයක් ඉල්ලුම්කළ යුතුය. එම දිනය ලබා ගැනීම සඳහා පහත ආකෘති විස්තරය පුරවා අපවෙත එවීමෙන් ඔබහට දිනයක් ලබා දීමට අපට කටයුතු කල හැක.

Il tuo modulo messaggio è stato inviato correttamente.

Hai inserito i seguenti dati:

පළමු සොජෝර්නොව සඳහා දිනයක් ලබා ගැනීමට

Correggi i dati inseriti nei seguenti campi:
Errore invio modulo. Riprova più tardi.

Nota: i campi contrassegnati con *sono obbligatori.

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare