ෆැමිලිආරේ සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ලියවිලි download කරගැනීම සඳහා :

Mod S3 - සේවායෝජක (datore di lavoro) විසින් පුරවා අත්සන්කර තිබිය යුතුය
ModuloS3.pdf
Documento Adobe Acrobat [168.7 KB]
Domestic රැකියා සඳහා වාර්ෂික අදායම් විස්තරය - සේවායෝජක (datore di lavoro) විසින් පුරවා අත්සන්කළ යුතුය
DichiasostCUD - DOM.pdf
Documento Adobe Acrobat [18.9 KB]
Alloggiativa එක භාහිර පාර්ශවයක් මගින් ලබාගැනීමේදී මෙය පුරවා අත්සන්කළ යුතුය
ModuloS2.pdf
Documento Adobe Acrobat [150.8 KB]
බාලවයස්කරුවෙකු සඳහා Alloggiativa එක භාහිර පාර්ශවයක් මගින් ලබාගැනීමේදී මෙය පුරවා අත්සන්කළ යුතුය
MODS1.pdf
Documento Adobe Acrobat [47.0 KB]
Alloggiativa එකට අදාළ ස්ථානයෙහි පදිංචි පුද්ගලයින්ගේ පදිංචිය තහවුරු කිරීම සඳහා
Dichiarazione sostitutiva di atto di not[...]
Documento Adobe Acrobat [103.9 KB]
Contratto Comodato - තුන්වන පාර්ශවයක් මගින් නොමිලේ නවාතැන් සැපයීමේදී ඉදිරිපත්කල යුතුය.
Contratto comodato.pdf
Documento Adobe Acrobat [35.1 KB]
Dichiarazione di ospitalita - තුන්වන පාර්ශවයක් මගින් නවාතැන් සැපයීමේදී ඉදිරිපත්කල යුතුය.
16_dichospitalita.pdf
Documento Adobe Acrobat [38.0 KB]
Mod T2 - Ospitalita - තුන්වන පාර්ශවයක් මගින් නවාතැන් සැපයීමේදී ඉදිරිපත්කල යුතුය.
MODT2 - Ospitalita.pdf
Documento Adobe Acrobat [43.4 KB]
ප්‍රේෆෙත්තුරා එක මගින් ලබාදී ඇති ලිවයවිලි ලැයිස්තුව.
DOCUMENTI PER IL RICONGIUNGIMENTO-3.pdf
Documento Adobe Acrobat [107.4 KB]
ලංකාවේ ඉතාලි එම්බසිය මගින් ප්‍රකාශ කර ඇති ලියවිලි විස්තරය
childrenFor_depending_parents_20072012.p[...]
Documento Adobe Acrobat [81.3 KB]
English - ඉතාලි වීසා අයදුම්පත
Italy-SchengenVisaApplication.pdf
Documento Adobe Acrobat [368.2 KB]
සිංහල - ඉතාලි වීසා අයදුම්පත
Sinhala_apllication.pdf
Documento Adobe Acrobat [48.1 KB]

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare