ලංකාවේ අයදුම්පත එම්බසියට බාරදීමට අවශ්‍ය ලියවිලි

  • ෆැමිලිආරේ අයදුම්පත සදහා  ප්‍රේෆෙත්තුරා එක මගින් ලබාදුන් nullaosta  එකෙහි මුල් පිටපත 

 

අයදුම්කරුට අදාළ ඉතාලියේ ලියවිලිවල පිටපත්  :


  • පෙර්මෙස්සෝ / කර්තා දී සොජෝර්නොව 

   (සොජෝර්නොව කල් ඉකුත්වීඅත්නම්, අලුත්කිරීමේ රිසිට්පත්) 

  • කර්තා දී ඉදෙන්තිතා (Carta d'Identita)
  • කොදිචි ෆිස්කාලේ / තෙස්සෙරා සනිතාරියා (Codice Fiscale / Tessera Sanitaria)
  • පාස්පෝර්ට් පිටපත් (පිටු 2-5)

(ඉහත සඳහන් ලියවිලි වල වර්ණ පිටපත් ඉදිරිපත් කල යුතු බව සලකන්න)

 

  •  අයදුම්කරුගේ ඉතාලි ජංගම / ස්ථාවර දුරකථන අංක 

 

  • පැමිණෙන සාමාජිකයින්ගේ විදේශ ගමන් බලපත්වල පිටපත්  
  • පවුලේ සාමාජිකයින්ගේ, අයදුම්කරුගේ  සහතික කළ උප්පැන්න සහතික වල පිටපත් 
  • සහතික කළ විවාහ සහතිකයේ පිටපත් 


 

ඉතාලි එම්බසියට ගෙවිය යුතු වීසා අයදුම්කිරීමේ ගාස්තු :

Visa Fees

From 02 January 2014 until next exchange rate modification Visa Fees as follows:

CATEGORY

Euro

FEE -LKR

Tourist (1-90 days) type C

60

10690

Transit (type A/B)

60

10690

Family Reunion - ෆැමිලිආරේ වීසා ගාස්තු

116

20660

Re-entry

116

20660

Student

116

20660

Long Stay in Italy

116

20660

Employment

116

20660

Minors below 6 years of age

0

0

Minors from 6 to 12 years (short stay)

35

6240


Service Charge-1600 LKR (Per person)

Additional Charges

Demand Draft-400 LKR
Photographs(3 Photographs)-250 LKR
Photocopy one side-5 LKR
Photocopy both sides-10LKR

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

 

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare