ප්‍රිෆෙත්තුරා එකට දින ලබා ගැනීම :

ප්‍රිෆෙත්තුරා එකට දින ලබා ගැනීම :

ඔබ දැනට අයදුම්කර ඇති ෆැමිලිආරේ අයදුම්පතට අදාළ නුල්ලා ඔස්තා (nullaosta) එක ලබාගැනීමට ප්රිෆේත්තුරා එකට ඉදිරිපත්වීම සඳහා දින ලබාදීම සිදුකෙරේ.
 

ක්ෂණික appuntamenti ලබාදීමේ සේවාව මගින් ඔබට මිලානෝ (MI) හා මොන්සා (MB) ප්‍රදේශ වලින් අයදුම්කර ඇති ෆැමිලිආරේ අයදුම්පත් සඳහා දිනලබා ගතහැක.

ඔබගේ ෆැමිලිආරේ සඳහා දිනයක් ලබාගන්න :

ඔබගේ බාරදී ඇති ෆැමිලිආරේ අයදුම්පත් සඳහා දින ලබාගැනීමට පහත සඳහන් තොරතුරු අපවෙත එවන්න.

Il tuo modulo messaggio è stato inviato correttamente.

Hai inserito i seguenti dati:

ෆැමිලිආරේ අයදුම්පතට අදාළ තොරතුරු ඉදිරිපත්කරන්න

Correggi i dati inseriti nei seguenti campi:
Errore invio modulo. Riprova più tardi.

Nota: i campi contrassegnati con *sono obbligatori.

අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් හා සේවාවන් අප ආයතනයෙන් ලබාගත හැක. 

තොරතුරු සඳහා අදම අමතන්න  327.4093131
°°°

කාර්යක්ෂම සේවාවක් සදහා ඔබගේ අවශතාවය

අපහට  online  යොමුකරන්න.

 

°°

 

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare