ප්‍රිෆෙත්තුරා එකට ඉදිරිපත් කලයුතු ලියවිලි

පුද්ගලික ලියවිලි :


 • පෙර්මෙස්සෝ / කර්තා දී සොජෝර්නොව 

   (සොජෝර්නොව කල් ඉකුත්වීඅත්නම්, අලුත්කිරීමේ රිසිට්පත්) 

 • කර්තා දී ඉදෙන්තිතා (Carta d'Identita)
 • කොදිචි ෆිස්කාලේ / තෙස්සෙරා සනිතාරියා (Codice Fiscale / Tessera Sanitaria)
 • පාස්පෝර්ට් පිටපත් (පිටු 2-5)
 • චෙර්තිෆිකාතෝ දී රෙසිදෙන්සා (Certificato di Residenza) 

 

 

රැකියාවට අදාළ ලියවිලි : 

 

දොමෙස්තික් (domestic) :


 • රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව (Denuncia rapporto di lavoro domestico INPS)
 • INPS රිසිට්පත් (M.A.V. Elettronico) - අවසාන රිසිට්පත
 • අවසාන මාසයට අදාළ ප්රොස්පෙත්තෝ පාගා (Prospetto paga)   
 • අවසාන වර්ෂයට අදාළ CUD
 • පසුගිය වර්ෂයට අදාලව රැකියා එකකට වඩා ඇත්නම් ඒ සඳහා අදාළ සියලුම CUD  

 

  

ආයතනික (dipendente) රැකියා සදහා :

 • රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව (Unificato lavoro)
 • අවසාන මාසයට අදාළ බුස්තා පාගා (Busta paga)  
 • අවසාන වර්ෂ දෙකට අදාළ CUD 
 • පසුගිය වර්ෂයට අදාලව රැකියා එකකට වඩා ඇත්නම් ඒ සඳහා අදාළ සියලුම CUD

 

සේවායෝජකයා ලබාදියයුතු ලියවිලි

 • modulo S3
 • සේවයෝජකයාගේ හැඳුනුම්පතෙහි පිටපතක් 
 • visura camerale del azienda

 

අයදුම්පතට අදාළ ලියවිලි

 • අයදුම්පතෙහි පිටපත 
 • අයදුම්පතෙහි රිසිට්පත 
 • අයදුම්කළ යුරෝ 14,62 / 16,00 - marca d'bollo

 

අනෙකුත් ලියවිලි

 • පවුලේ සාමාජිකයින්ගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්රයෙහි (passport) 2-5 පිටුව දක්වා පැහැදිලි පිටපතක් 
 • අමතර යුරෝ 16,00 - marca da bollo 

 

පදිංචියට අදාල ලියවිලි

 • කොමුනෙන් ලබාගත් alloggiativa සහතිකය 
 • නිවසක අයිතිය තහවුරු කිරීම 
 • stato di famiglia 
     
තුන්වන පාර්ශවයක් මගින් alloggiativa ඉදිරිපත් කරන්නේ නම් 
 • modulo S2 / S1
 • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta
 • හැදුනුම්පත හා චොදිචි ෆිස්කාලේ පිටපත් 

Alloggiativa සඳහා නිවසේ වර්ඝමීටර් (MQ) ප්‍රමාණය ගණනය කිරීම

වර්ගය වර්ඝමීටර් (MQ) ප්‍රමාණය වාසය කලහැකි පුද්ගලයින් ගණන
මොනොලොකාලේ 38 2
බීලොකාලේ  සිට ඉදිරියට 28 2
42 3
56 4
66 5
76 6
86 7

අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් හා සේවාවන් අප ආයතනයෙන් ලබාගත හැක. 

තොරතුරු සඳහා අදම අමතන්න  327.4093131
°°°

කාර්යක්ෂම සේවාවක් සදහා ඔබගේ අවශතාවය

අපහට  online  යොමුකරන්න.


°°

 

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare