ඔබගේ පවුලේ සාමාජිකයෙකු හෝ සාමාජිකයින් නිත්‍යානුකුලව ඉතාලියට ගෙන්වාගැනීම සඳහා ඔබට ෆැමිලිආරේ අයදුම්කළ හැක. 

පවුලේ සාමාජිකයින් ලෙස ඔබට ගෙන්වාගත හැක්කේ කවුරුන්ද ?
  • ඔබගේ සහකරු / සහකාරිය, ඔබගේ හෝ සහකරුගේ මව / පියා , වයස අවුරුදු 18 ට අඩු දුදරුවන් 
ෆැමිලිආරේ අයදුම්කිරීම සදහා තිබිය යුතු සුදුසුකම් 
  • ඉතාලියට පැමිණෙන සාමාජිකයින් නඩත්තු කිරීම සඳහා තිබිය යුතු අදායම් සීමාව සපුරා තිබීම.
  • පැමිණෙන සාමාජිකයින් හට වාසයකිරීම සඳහා අවශ්‍ය වාසස්ථානයක සුදුසුකම් සපුරා තිබීම.
ඔබගේ වාර්ෂික අදායම අයදුම්කිරීම සඳහා නොසැහේ නම් 
  • ඔබගේ පවුලේ සාමාජිකයකුගේ හෝ සාමාජිකයින්ගේ අදායම්ද ඒ සඳහා එකතුකිරීමෙන් ඔබට අවශ්‍ය අදායම් සීමාව සපුරා ගතහැක.

 

 

2016 - ෆැමිලිආරේ අයදුම්කිරීම සඳහා සපුරාලියයුතු අදායම් සීමාවන් :

 

 පවුලේ සාමාජිකයින්ගේ සංයුතිය

 අයදුම්කරු 

වයස අවු. 14 ට අඩු ළමයින්

වයස 14 ට වැඩි පවුලේ සාමාජිකයින් (ළමයින්, බිරිඳ / සැමියා , දෙමවුපියන්)

සාමාජිකයින්ගේ එකතුව (අයදුම්කරු ඇතුළුව)

අවශ්‍ය ආදායම

           

Assegno sociale x 1,5

8737,37

 

a

1

1

 

2

b

1

 

1

2

Assegno sociale x 2

11649,82

 

c

1

1

1

3

d

1

2 (o più)

 

3 (o più)

e

1

 

2

3

Assegno sociale x 2,5

14562,28

 

f

1

1

2

4

g

1

2 (o più)

1

4 (o più)

h

1

 

3

4

Assegno sociale x 3

17474,73

 

i

1

1

3

5

l

1

2 (o più)

2

5 (o più)

m

1

 

4

5

Assegno sociale x 3,5

20387,19

 

n

1

1

4

6

o

1

2 (o più)

3

6 (o più)

p

1

 

5

6

Assegno Sociale for year 2016 = € 5824,91

ෆැමිලිආරේ සේවාව

සඳහා අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් හා සේවාවන් අප ආයතනයෙන් ලබාගත හැක. 

තොරතුරු සඳහා අදම අමතන්න  327.4093131
°°°

කාර්යක්ෂම සේවාවක් සදහා ඔබගේ අවශතාවය

අපහට  online  යොමුකරන්න.

 

 

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare