සංචාරක වීසා - අත්‍යවශ්‍ය ලියවිලි download කරගැනීම සඳහා :

ඉතාලියට පැමිණීම සඳහා ආරාධනා කරනා ලිපිය. (lettera d'invito)
lettera_invito.pdf
Documento Adobe Acrobat [14.5 KB]
නවාතැන් ලබාදීම සහතික කිරීම (dichiarazione di alloggio)
invito_dichiarazione di alloggio.pdf
Documento Adobe Acrobat [16.3 KB]
නවාතැන් ලබාදීම සහතික කිරීම
DICHIARAZIONESOSTITUTIVADICERTIFICAZIONE[...]
Documento Adobe Acrobat [25.6 KB]
ලංකාවේ ඉතාලි එම්බසිය මගින් ප්‍රකාශ කර ඇති ලියවිලි විස්තරය
requisite_documentsfor_tourist_visa_2007[...]
Documento Adobe Acrobat [81.5 KB]
විසා අයදුම්පත
Italy-SchengenVisaApplication.pdf
Documento Adobe Acrobat [368.2 KB]

අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් හා සේවාවන් අප ආයතනයෙන් ලබාගත හැක. 

තොරතුරු සඳහා අදම අමතන්න  327.4093131
°°°

කාර්යක්ෂම සේවාවක් සදහා ඔබගේ අවශතාවය

අපහට  online  යොමුකරන්න.


°°

 

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare