ලංකාවේ වීසා අයදුම්පත යොමුකිරීම සඳහා අවශ්‍ය ලියවිලි :

ඉතාලියට පැමිණීමට ආරාධනා කරනා අයවිසින් ලබාදිය යුතු ලියවිලි  
 • ඉතාලියට පැමිණීම සඳහා ආරාධනා කරනා ලිපිය. (lettera d'invito)
 • බැංකු ඇපකරය (fideiussione)
 • සෞක්‍ය රක්ෂණ ආවරණය (polizza sanitaria)
 • නවාතැන් ලබාදීම සහතික කිරීම (dichiarazione di alloggio)

 

පුද්ගලික ලියවිලි :
 • පෙර්මෙස්සෝ / කාර්තා දී සොජෝර්නොව (permesso / carta di soggiorno)
 • කාර්තා දී ඉදෙන්තිතා (carta d'identita)
 • කොදිචි ෆිස්කාලේ / තෙස්සෙරා සනිතාරියා (tessera sanitaria)
 • පාස්පෝර්ට් කොපිය 
 • අවසාන වර්ෂයට අදාළ ආදායම් සහතිකය (modello cud o unico)
 • අවසාන බුස්තා පාගා හෝ inps 
ලංකාවේ අයදුම්කරුට අදාළ ලියවිලි :
 • පාස්පෝර්ට් කොපිය
 • ගුවන් ගමනට ආසන වෙනකල බවට නිකුත්කළ සහතිකය 
 
සැමියා / බිරිඳ නම් :
 • සියල්ලන්ගේම අනුමත කරන ලද උප්පැන්න සහතික
 • අනුමත කරන ලද විවාහ සහතිකය  
 
මව / පියා නම් :
 • සියල්ලන්ගේම අනුමත කරන ලද උප්පැන්න සහතික

 

බිරිඳ දරුවකු බලාපොරොත්තුව සිටින අවස්ථාවක අගේ මව ගෙන්වීම සඳහා :
 • එය තහවුරු කිරීම සඳහා ඇයගේ වෛද්‍යවරයා නිකුත්කළ වෛද්‍ය සහතිකය 
 
පුතා / දුව නම් :
 • සියල්ලන්ගේම අනුමත කරන ලද උප්පැන්න සහතික
 • පාසලෙන් / අද්යාපන ආයතනයෙන් අවසර ලබාගත් ලිපිය 
 
අයදුම්කරු රැකියාවක නියුතු නම් :
 • බඳවා ගැනීමේ ලිපිය (appointment letter)
 • ඉතාලියෙහි රැදී සිටින කාලයට අදාළ නිවාඩු අනුමත ලිපිය (leave approval letter)
 • රැකියා වේතනය ලැබෙන ගිණුමට අදාළ ලියවිලි (bank statements)
 • EPF / ETF ගෙවීම් වලට අදාළ වාර්ථා 
 
අයදුම්කරු ව්‍යාපාරිකයකු නම් :
 • ව්‍යාපාර ලියාපදිංචියට අදාළ ලියවිලි 
 • ව්‍යාපාරයට අදාළ බැංකු ගිණුම් විස්තර 
 
අමතර ලියවිලි :
 • ඔබගේ ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම් / ස්ථිර තැම්පතු විස්තර 
 • ඔබගේ නිශ්චල / චංචල දේපල පිලිබඳ විස්තර 

ඉතාලි එම්බසියට ගෙවිය යුතු වීසා අයදුම්කිරීමේ ගාස්තු :

Visa Fees

From 02 January 2014 until next exchange rate modification Visa Fees as follows:

CATEGORY

Euro

FEE -LKR

Tourist (1-90 days) type C - සංචාරක වීසා

60

10690

Transit (type A/B)

60

10690

Family Reunion

116

20660

Re-entry

116

20660

Student

116

20660

Long Stay in Italy

116

20660

Employment

116

20660

Minors below 6 years of age

0

0

Minors from 6 to 12 years (short stay)

35

6240


Service Charge-1600 LKR (Per person)

Additional Charges

Demand Draft-400 LKR
Photographs(3 Photographs)-250 LKR
Photocopy one side-5 LKR
Photocopy both sides-10LKR

අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් හා සේවාවන් අප ආයතනයෙන් ලබාගත හැක. 

තොරතුරු සඳහා අදම අමතන්න  327.4093131
°°°

කාර්යක්ෂම සේවාවක් සදහා ඔබගේ අවශතාවය

අපහට  online  යොමුකරන්න.


°°

 

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare