සංචාරක වීසා අයදුම්කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ලියවිලි :

වීසා අයදුම්කිරීම සඳහා ඉතාලියෙහි සිටිනා අරාධනා කරන්නා විසින් පිළියෙළ කලයුතු ප්‍රධාන හා අත්‍යවශ්‍ය ලියවිලි මුලික වශයෙන් සුදානම් කල යුතුය. ඉන්පසු එම ලියවිලි වල අදාළ සියලුම මුල්පිටපත් ලංකාවෙහි අයදුම්කරුට යැවිය යුතු අතර එම ලියවිලි සමගින් අයදුම්කරුට අදාළ අනෙකුත් සියලුම උපකාරක ලියවිලිද සමගින් නිවැරදිව සැකසු අයදුම්පත තානාපති කාර්යාලයට ඉදිරිපත්කල යුතුය. 

ඉතාලියේදී - ආරාධනා කරනා අයවිසින් සුදානම් කලයුතු ලියවිලි

  • ඉතාලියට පැමිණීම සඳහා ආරාධනා කරනා ලිපිය. (lettera d'invito)
  • බැංකු ඇපකරය (fideiussione)
  • සෞක්‍ය රක්ෂණ ආවරණය (polizza sanitaria)
  • නවාතැන් ලබාදීම සහතික කිරීම (dichiarazione di alloggio)
ඉහත සඳහන් මුලික ලේඛණ සැකසීම සඳහා ඉදිරිපත් කලයුතු ලියවිලි :
  • පෙර්මෙස්සෝ / කාර්තා දී සොජෝර්නොව (permesso / carta di soggiorno)
  • කාර්තා දී ඉදෙන්තිතා (carta d'identita)
  • කොදිචි ෆිස්කාලේ / තෙස්සෙරා සනිතාරියා (tessera sanitaria)
  • පාස්පෝර්ට් කොපිය
  • අවසාන වර්ෂයට අදාළ ආදායම් සහතිකය (modello cud o unico)
  • අවසාන බුස්තා පාගා හෝ inps 

 

අයදුම්කරුගේ :
පාස්පෝර්ට් කොපිය
ලංකාවේ ස්ථිර ලිපිනය / දුරකථන අංකය / වුර්තීය 
ඉතාලියට පැමිණීමට බලාපොරොත්තුවන දිනය හා රැදී සිටීමට බලාපොරොත්තුවන කාලසීමාව.

අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් හා සේවාවන් අප ආයතනයෙන් ලබාගත හැක. 

තොරතුරු සඳහා අදම අමතන්න  327.4093131
°°°

කාර්යක්ෂම සේවාවක් සදහා ඔබගේ අවශතාවය

අපහට  online  යොමුකරන්න.


°°

 

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare