මිලානෝ  - රෙසිඩන්ස් අයදුම්කිරීම :

රෙසිඩන්ස් අයදුම්කිරීම සඳහා පහත සඳහන් ආකෘති විස්තර පුරවා අප වෙත එවන්න. රෙසිඩන්ස් ලිවීම සඳහා කොමුනෙට ඉදිරිපත් විය යුතු දිනය හා අදාළ විස්තර ඉන්පසු අප කාර්යාලයට පැමිණීමෙන් හෝ ඔබගේ email ලිපිනය හරහා ලබා ගත හැක.

රෙසිඩන්ස් අයදුම්කිරීම සඳහා අදාළ විස්තර පුරවා එවන්න :

Il tuo modulo messaggio è stato inviato correttamente.

Hai inserito i seguenti dati:

නිරවද්‍යතාවය සහතික කිරීම සඳහා විස්තර ඉංග්‍රීසියෙන් ඇතුලත් කරන්න.

Correggi i dati inseriti nei seguenti campi:
Errore invio modulo. Riprova più tardi.

Nota: i campi contrassegnati con *sono obbligatori.

රෙසිඩන්ස් අයදුම්කිරීම
සඳහා අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් හා සේවාවන් අප ආයතනයෙන් ලබාගත හැක. 

තොරතුරු සඳහා අදම අමතන්න  327.4093131
°°°

කාර්යක්ෂම සේවාවක් සදහා ඔබගේ අවශතාවය

අපහට  online  යොමුකරන්න.

 

 

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare