ලියකියවිලි සේවා :

SrilankaWeb මගින් ලබාදෙන වෙනත් සේවා තොරතුරු :

 

 • සියලුම රක්ෂණ සේවා. ( රථවාහන හා ජීවිත )

 

 

 • ASSEGNO FAMILIARE   - අසෙන්ඥෝ  ෆැමිලිආරේ

 • පවුලේ සාමාජිකයින්ගේ යැපීම සඳහා ගෙවනු ලබන මුදල් අයදුම්කිරීම.

 

 

 • DOMANDA DISOCCUPAZIONE  - දොමන්දා දිස් ඔක්කුපත්සියෝනේ

 • රැකියාවෙන් ඉවත්කළ අවස්ථාවකදී  යැපීම සඳහා මාසිකව ලබාදෙන මුදල් අයදුම්කිරීම

 

 

 • ASSUNZIONE BADANTE / COLF  - දොමෙස්තික් රැකියා කොන්ත්‍රාත් ලියාපදිංචිය.

 • ගෘහස්ත රැකියා සඳහා වන කොන්ත්‍රාත් ලියාපදිංචිය හා අවලංගු කිරීම.

 

 

 • RINNOVO PERMESSO  DI SOGGIORNO  

 • පෙර්මෙස්සෝ / කාර්තා දී සෝජෝර්නොව අලුත්කිරීම / යාවත්කාලීන කිරීම / ළමයින් ඇතුලත්   කිරීම.

 

 

 • SOSTEGNO AFFITTO - බෝනස් කාසා

 • කුලී නිවැසියන් හට සුදුසුකම් මත වාර්ෂිකව ආපසු ගෙවනා මුදල් අයදුම්කිරීම  

 

 

 • SOSTEGNO AL REDDITO (BONUS  DISOCCUPAZIONE ) - සොස්තෙඥෝ අල් රෙද්දීතෝ / බෝනස් දිස් ඔක්කුපත්සියෝනේ

 • රැකියා අහිමිවූවන් සඳහා සුදුසුකම් මත රජය මගින් ලබා දෙන සහනදායි ගෙවීම් සඳහා අයදුම්කිරීම.

 

 

 • BONUS LUCE / GAS  - බෝනස් ලුචේ / ගෑස්

 • මාසික ගෑස් හා විදුලි බිල සුදුසුකම් මත අඩුකරදීම.

 

 

 • ISEE  - දරුවන් පාසලට ඇතුලත්කිරීම ඇතුලුව වෙනත් කාර්යයන් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වේ.

 

 

 • CALCOLO PENSIONE  - කාල්කොලෝ පෙන්සිඔනේ

 • විශ්‍රාම වැටුප ගණනය කිරීම හා සකසා දීම.

 

 

 • ASSEGNO INVALIDITA - අසෙන්ඥෝ ඉන්වලිදිතා

 • ආබාදිත පුද්ගලයින් හා ළමයින් සඳහා ලබාදෙන මුදල් අයදුම්කිරීම.

 

 

 • DOMANDE PER CASE POPOLARI - දොමන්දේ පෙර් කාසේ පොපොලාරි

 • කොමුනේ නිවාස සඳහා අයදුම්කිරීම

 

 

 • ASSEGNO MATERNITA - අසෙන්ඥෝ මතෙර්නිතා

 • ගර්භනී සමයේදී ලබාදෙන මුදල් අයදුම්කිරීම

සියලුම උපදෙස් හා සේවාවන් අප ආයතනයෙන් ලබාගත හැක. 

තොරතුරු සඳහා අදම අමතන්න  327.4093131

ඉතාලි - ඉංග්‍රීසි   හෝ    ඉංග්‍රීසි - ඉතාලි   පරිවර්තනය :

ඔබගේ අවශ්‍ය ලියවිලි ඉතා විශ්වාසවන්තව හා නිවැරදිව පරිවර්තනය කරදීම.  සියළුම පරිවර්තන රජයේ ලියාපදිංචි ඉතාලි ජාතික පරිවර්තකයින් මගින් සිදුකර දෙනුලබේ.

 

 • පරිවර්තනය කලයුතු ලියකියවිලි වල මුල් පිටපත් හා ඔබගේ හැඳුනුම් පතෙහි  කොපියක්  ඉදිරිපත්කල යුතුය.

 • අවශ්‍යතාවය මත පරිවර්තන ලියාපදිංචි කරදීමද සිදුකෙරේ.

 • සියලුම සේවාවන් දින තුනකින් අවසන්කර බාරදෙනු ලැබේ.

 

 

රෝම තානාපති සහතිකය > ප්‍රිෆෙත්තුරා එකෙහි ලියාපදිංචිය :

 

රෝමයෙහි ශ්‍රීලංකා තානාපති කාර්යාලය මගින් පරිවර්තනය කර සහතික කරන්නාවූ සියළුම ලියකියවිලි මිලානෝ ප්‍රිෆෙත්තුරා එකෙහි ලියාපදිංචි කරදීමේ සේවාවද අප විසින් සලසාදී ඇත.

 

 • රෝමයෙහි ශ්‍රීලංකා තානාපති කාර්යාලය මගින් පරිවර්තනය කර සහතික කරන ලද පිටපත සමග මුදල් ගෙවූ කහපාට රිසිට්පත හා යුරෝ 16ක මාර්කා ද බෝල්ලෝ එකක් ඉදිරිපත් කලයුතුය.

 

 

සියලුම උපදෙස් හා සේවාවන් අප ආයතනයෙන් ලබාගත හැක. 

තොරතුරු සඳහා අදම අමතන්න  327.4093131
°°°

කාර්යක්ෂම සේවාවක් සදහා ඔබගේ අවශතාවය

අපහට  online  යොමුකරන්න.

 

 

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare