රැකියා කොන්ත්‍රාත් වල යාවත්කාලීන තොරතුරු පිරික්සීම :

ඔබගේ ගෘහස්ත රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවට අදාළ සියලුම තොරතුරු පිරික්සීම සිදුකල හැක. එමගින් ඔබගේ කොන්ත්‍රාත්තුව ලියාපදිංචියට අදාළ සියලුම යාවත්කාලීන තොරතුරු හා ඉන්පස් (inps) වාරික ගෙවීම්වලට අදාළ යාවත්කාලීන රිසිට්පත්ද නැවත ලබාගත හැක. 

කොන්ත්‍රාත් තොරතුරු පිරික්සීම සඳහා අවශ්‍ය ලියවිලි :

  • ලියාපදිංචි කර ඇති රැකියා කොන්ත්‍රත්තුවෙහි පිටපතක්

   (Denuncia rapporto di lavoro)

  • ඉන්පස් (inps) රිසිට්පතක (MAV elettronico) පිටපතක්

 

 

අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් හා සේවාවන් අප ආයතනයෙන් ලබාගත හැක. 

තොරතුරු සඳහා අදම අමතන්න  327.4093131
°°°

කාර්යක්ෂම සේවාවක් සදහා ඔබගේ අවශතාවය

අපහට  online  යොමුකරන්න.


°°

 

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare