ඔබගේ රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව නිවැරදිව ලියාපදිංචි කිරීමේ සිට අවශ්‍ය සියලුම සේවා අප ආයතනය මගින් ලබාගත හැක. ලියාපදිංචි කර ඇති රැකියා කොන්ත්‍රාත් වල ඔබට අවශ්‍ය වන ආකාරයට කොන්දේසි වල වෙනස්කම් සිදුකිරීම හෝ කොන්ත්‍රාත් අවලංගු කීරීම සිදුකර ගතහැක.

රැකියා කොන්ත්‍රාත්තු ලියාපදිංචිය සඳහා අවශ්‍ය ලියවිලි :

සේවායෝජක (datore di lavoro) සඳහා :

 • කාර්තා දී ඉදෙන්තිතා
 • කොදිචි ෆිස්කාලේ / තෙස්සෙරා සනිතාරියා
 • චෙර්තිෆිකාතෝ දී රෙසිදෙන්සා
 • දුරකථන අංකයන්


ඉතාලිජාතිකයෙකු නොවන අවස්ථාවක

 • පෙර්මෙස්සෝ / කාර්තා දී සොජෝර්නොව

සොජෝර්නෝව කලිකුත්වී ඇත්නම්, අලුත්කිරීමේ රිසිට්පත් 


සේවාදායක (lavoratore) සඳහා :

 • පෙර්මෙස්සෝ / කාර්තා දී සොජෝර්නොව
 • කාර්තා දී ඉදෙන්තිතා
 • කොදිචි ෆිස්කාලේ / තෙස්සෙරා සනිතාරියා
 • චෙර්තිෆිකාතෝ දී රෙසිදෙන්සා
 • දුරකථන අංකයන්

 

ලියාපදිංචිය සඳහා අදාළ ගිවිසුම් විස්තර හා කොන්දේසි ඉදිරිපත් කලයුතුය.

රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවෙහි කොන්දේසි වෙනස්කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ලියවිලි :

 • ලියාපදිංචි කර ඇති රැකියා කොන්ත්‍රත්තුවෙහි පිටපතක්
 • වෙනස්කිරීමට අදාළ කොන්දේසි විස්තර 


සේවායෝජක (datore di lavoro) සඳහා :

 • කාර්තා දී ඉදෙන්තිතා
 • කොදිචි ෆිස්කාලේ / තෙස්සෙරා සනිතාරියා
 • චෙර්තිෆිකාතෝ දී රෙසිදෙන්සා
 • දුරකථන අංකයන්


ඉතාලිජාතිකයෙකු නොවන අවස්ථාවක

 • පෙර්මෙස්සෝ / කාර්තා දී සොජෝර්නොව

සොජෝර්නෝව කලිකුත්වී ඇත්නම්, අලුත්කිරීමේ රිසිට්පත් 

සේවාදායක (lavoratore) සඳහා :

 • පෙර්මෙස්සෝ / කාර්තා දී සොජෝර්නොව
 • කාර්තා දී ඉදෙන්තිතා
 • කොදිචි ෆිස්කාලේ / තෙස්සෙරා සනිතාරියා
 • චෙර්තිෆිකාතෝ දී රෙසිදෙන්සා
 • දුරකථන අංකයන්

රැකියා කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම අවසන් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ලියවිලි :

 • ලියාපදිංචි කර ඇති රැකියා කොන්ත්‍රත්තුවෙහි පිටපතක්
 • රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන්කිරීමේ දිනය ඇතුලත් ලිපිය (lettera di licenziamento o dimissione)


සේවායෝජක (datore di lavoro) සඳහා :

 • කාර්තා දී ඉදෙන්තිතා
 • කොදිචි ෆිස්කාලේ / තෙස්සෙරා සනිතාරියා
 • චෙර්තිෆිකාතෝ දී රෙසිදෙන්සා
 • දුරකථන අංකයන්


ඉතාලිජාතිකයෙකු නොවන අවස්ථාවක

 • පෙර්මෙස්සෝ / කාර්තා දී සොජෝර්නොව

සොජෝර්නෝව කලිකුත්වී ඇත්නම්, අලුත්කිරීමේ රිසිට්පත් 

සේවාදායක (lavoratore) සඳහා :

 • පෙර්මෙස්සෝ / කාර්තා දී සොජෝර්නොව
 • කාර්තා දී ඉදෙන්තිතා
 • කොදිචි ෆිස්කාලේ / තෙස්සෙරා සනිතාරියා
 • චෙර්තිෆිකාතෝ දී රෙසිදෙන්සා
 • දුරකථන අංකයන්

රැකියා කොන්ත්‍රාත්
සඳහා අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් හා සේවාවන් අප ආයතනයෙන් ලබාගත හැක. 

තොරතුරු සඳහා අදම අමතන්න  327.4093131
°°°

කාර්යක්ෂම සේවාවක් සදහා ඔබගේ අවශතාවය

අපහට  online  යොමුකරන්න.

 

 

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare