ඔබ ආයතනික (dipendente) රැකියාවක නියුතුනම්, ඔබගේ රැකියා ආයතනය හා රැකියා කාලසීමාව සැලකිල්ලට ගනිමින් ණය මුදලක් අයදුම්කළ හැක. ඔබට සාමාන්‍ය බැංකු ණයක් ගැනීමට අවහිරතාවයක් ඇත්තකු උවත් cqs ණය සදහා අයදුම්කළ හැක. මෙහිදී ඔබ රැකියාව කරන ආයතනයෙහි ඇති ලිකුඩේෂන් (TFR) මුදල බැංකුවට ඇපකරයක් සේ බැදෙන අතර ණය මුදලෙහි වාරික ඔබගේ බුස්තා පාගා එක හරහා කෙලින්ම බැංකුවට ගෙවීම සිදුවේ.

CQS ණය අයදුම්කිරීම සදහා ඉදිරිපත්කලයුතු ලියවිලි :

 

පුද්ගලික ලියවිලි :


• පෙර්මෙස්සෝ / කර්තා දී සොජෝර්නොව 

   (සොජෝර්නොව කල් ඉකුත්වීඅත්නම්, අලුත්කිරීමේ රිසිට්පත්) 

• කර්තා දී ඉදෙන්තිතා (Carta d'Identita)

• කොදිචි ෆිස්කාලේ / තෙස්සෙරා සනිතාරියා (Codice Fiscale / Tessera Sanitaria)

• පාස්පෝර්ට් පිටපත් (පිටු 2-5)

• චෙර්තිෆිකාතෝ දී රෙසිදෙන්සා (Certificato di Residenza) 

• එස්ත්රාත්තෝ කොන්තෝ (Estratto Conto) / ජංගම ගිණුමට අදාල IBAN අංකය

• අයදුම්කරුගේ ඉතාලි ජංගම / ස්ථාවර දුරකථන අංක 

 

• අයදුම්කරුගේ ලංකාවේ ජාතික හැදුනුම්පත / රියදුරු බලපත්‍රයේ පිටපතක් 

• ලංකාවේ ස්ථිර පදිංචි ලිපිනය 

• ලංකාවේ ස්ථාවර හා ජංගම දුරකථන අංක     

 

  

ආයතනික (dipendente) රැකියා සදහා :


• රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව (Unificato lavoro)

• අවසාන මාස හයට අදාළ බුස්තා පාගා (Busta paga)  

• අවසාන වර්ෂයට අදාළ CUD 

• රැකියා කොන්තරාත්තුවට අදාළ චෙර්තිෆිකාතෝ දී ස්තිපෙන්දියෝ 

  (Certificato di Stipendio)

• සේවායෝජකගේ ස්ථාවර දුරකථන අංකය 

 

You can get free consultaion from our organization.

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare