ලංකාවේ බැංකු මගින් ණය පහසුකම්

ලංකාවේ ප්‍රධාන බැංකු සහ මුල්‍ය ආයතන මගින් ඔබගේ මිලදී ගැනීම් සදහා මුල්‍ය පසසුකම් ඉතාලියේදීම ලබාදීමට කටයුතු සලසා ඇත.  මෙමගින් ඔබට ඉඩම් මිලදීගැනීම , නිවාස මිලදී ගැනීම හෝ අලුත්වැඩියාව, වාහන මිලදීගැනීම හා ව්‍යාපාර සදහා ණය පසසුකම් අනුමත කරනු ලැබී.

ණය අයදුම්කිරීම සදහා ඉදිරිපත්කලයුතු ලියවිලි :

 

පුද්ගලික ලියවිලි :


• පෙර්මෙස්සෝ / කර්තා දී සොජෝර්නොව 

   (සොජෝර්නොව කල් ඉකුත්වී ඇත්නම්, අලුත්කිරීමේ රිසිට්පත්) 

• ඔබ ඉතාලියේදී ලබාගත් පළමු සොජෝර්නොවෙහි පිටපතක් 

• කර්තා දී ඉදෙන්තිතා (Carta d'Identita)

• කොදිචි ෆිස්කාලේ / තෙස්සෙරා සනිතාරියා (Codice Fiscale / Tessera Sanitaria)

• පාස්පෝර්ට් පිටපත් (පිටු 2-5)

• චෙර්තිෆිකාතෝ දී රෙසිදෙන්සා (Certificato di Residenza) 

• පසුගිය මාස තුනට අදාළ එස්ත්රාත්තෝ කොන්තෝ (Estratto Conto) / ගිණුමට අදාල IBAN අංකය

• අයදුම්කරුගේ ඉතාලි ජංගම / ස්ථාවර දුරකථන අංක 

    

 

දොමෙස්තික් (domestic) රැකියා සදහා :


• රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව (Denuncia rapporto di lavoro domestico INPS)

• INPS රිසිට්පත් (M.A.V. Elettronico) - අවසාන රිසිට්පත් හතර 

• INPS ගෙවීමේ රිසිට්පත් (Ricevuti Pagamenti INPS)

  (තැපැල් කාර්යාලයට, තබක්කියට, ජංගම ගිණුම් හරහා හෝ අන්තර්ජාලය හරහා online ගෙවීම් කල හැක)

• රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව තහවුරු කිරීම සදහා සේවායෝජක ලිපියක් 

  (Dichiarazione di lavoro)

• අවසාන මාස තුනට අදාළ ප්රොස්පෙත්තෝ පාගා (Prospetto paga) ඇත්නම්   

• සේවායෝජකගේ ස්ථාවර දුරකථන අංකය 

 

  

ආයතනික (dipendente) රැකියා සදහා :


• රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව (Unificato lavoro)

• අවසාන මාස තුනට අදාළ බුස්තා පාගා (Busta paga)  

• අවසාන වර්ෂ දෙකට අදාළ CUD 

• රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව තහවුරු කිරීම සදහා සේවායෝජක ලිපියක් 

  (Dichiarazione di lavoro)

• සේවායෝජකගේ ස්ථාවර දුරකථන අංකය 

  

අමතර ලියවිලි :

• ඔබගේ රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව වසරකට වඩා අඩුනම් ඊට පෙර රැකියා කොන්ත්‍රාත් වලට අදාළ ලියවිලිද ඉදිරිපත්කල යුතුය.

• ඊට අමතරව ඔබ ඉතාලියේදී කල පළමු රැකියාවට අදාල රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව   

 

ලංකාවේදී ඉදිරිපත්කලයුතු ලියවිලි :

නිවසක් හෝ ඉඩමක් සදහා :
• ඉඩමෙහි ඔප්පු කොපිය 
• ඉඩමෙහි plan කොපිය 
• පසුගිය වසර 30 සදහා පත්තිරු (Extracts)
• වීදි රේඛා සහතිකය (Street Line Certificate)  
• ඉඩමෙහි විකුණුම් වටිනාකම සදහන් විකුණුම්කරුගේ ලිඛිත ප්‍රකාශය  
නිවසකට නම් :
• නිවසෙහි Plan කොපිය (ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් අනුමත කරන ලද)
• BOQ (Bill of Quantity) ඇස්තමේන්තුව (වරලත් ගෘහනිර්මාණ ශිල්පියෙකු අනුමතකරන ලද)  
වාහනයකට නම් :
• වාහනයෙහි විකුණුම් සහතිකය 
• වාහනයෙහි වටිනාකම් තක්සේරු සහතිකය 
සැලකිය යුතුයි :
  • ඔබ අපගේ NRFC ගිණුම් හිමියෙක් නම්, ලංකාවේ ඕනෑම ණය මුදලක් අයදුම්කිරීමීදී සුවිශේෂී පොලී සහන ලබාගත හැකිබව සලකන්න 
  • ඔබ හට දැනට  NRFC (අනේවාසික විදේශ මුදල්) ගිණුමක් නොමැති නම් අදම නව ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සදහා විමසන්න

ලංකාවේ බැංකු ණය

සඳහා අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් හා සේවාවන් අප ආයතනයෙන් ලබාගත හැක. 

තොරතුරු සඳහා අදම අමතන්න  327.4093131
°°°

කාර්යක්ෂම සේවාවක් සදහා ඔබගේ අවශතාවය

අපහට  online  යොමුකරන්න.


 

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare