ඔබගේ ඕනෑම මුල්‍යමය අවශ්‍යතාවයක් සදහා පුත්ගලික ණය මුදලක් ඉල්ලුම්කළ හැක.  මෙහිදී ඔබට ණය ඉල්ලුම්කිරීමේ අවශ්‍යතාවය සදහන් කල හැකි අතර ඔබ ඉතාලියේ කිසියම් මිලදීගැනීමක් සිදුකරයි නම් එයට අදාල ලියවිලි ඉදිරිපත් කලයුතුය.  ඔබ දැනට ලබාගෙන ඇති ණය මුදලක් හෝ මුදල් , අලුත් ණය මුදල මගින් පියවීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සදහාද අයදුම්කල හැක.

ණය අයදුම්කිරීම සදහා ඉදිරිපත්කලයුතු ලියවිලි :

 

පුද්ගලික ලියවිලි :


• පෙර්මෙස්සෝ / කර්තා දී සොජෝර්නොව 

   (සොජෝර්නොව කල් ඉකුත්වීඅත්නම්, අලුත්කිරීමේ රිසිට්පත්) 

• ඔබ ඉතාලියේදී ලබාගත් පළමු සොජෝර්නොවෙහි පිටපතක් 

• කර්තා දී ඉදෙන්තිතා (Carta d'Identita)

• කොදිචි ෆිස්කාලේ / තෙස්සෙරා සනිතාරියා (Codice Fiscale / Tessera Sanitaria)

• පාස්පෝර්ට් පිටපත් (පිටු 2-5)

• චෙර්තිෆිකාතෝ දී රෙසිදෙන්සා (Certificato di Residenza) 

• පසුගිය මාස තුනට අදාළ එස්ත්රාත්තෝ කොන්තෝ (Estratto Conto) / ගිණුමට අදාල IBAN අංකය

• අයදුම්කරුගේ ඉතාලි ජංගම / ස්ථාවර දුරකථන අංක 

 

• අයදුම්කරුගේ ලංකාවේ ජාතික හැදුනුම්පත / රියදුරු බලපත්‍රයේ පිටපතක් 

• ලංකාවේ ස්ථිර පදිංචි ලිපිනය 

• ලංකාවේ ස්ථාවර හා ජංගම දුරකථන අංක     

 

 

දොමෙස්තික් (domestic) රැකියා සදහා :


• රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව (Denuncia rapporto di lavoro domestico INPS)

• INPS රිසිට්පත් (M.A.V. Elettronico) - අවසාන රිසිට්පත් හතර 

• INPS ගෙවීමේ රිසිට්පත් (Ricevuti Pagamenti INPS)

  (තැපැල් කාර්යාලයට, තබක්කියට, ජංගම ගිණුම් හරහා හෝ අන්තර්ජාලය හරහා online ගෙවීම් කල හැක)

• රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව තහවුරු කිරීම සදහා සේවායෝජක ලිපියක් 

  (Dichiarazione di lavoro)

• අවසාන මාස තුනට අදාළ ප්රොස්පෙත්තෝ පාගා (Prospetto paga) ඇත්නම්   

• සේවායෝජකගේ ස්ථාවර දුරකථන අංකය 

 

  

ආයතනික (dipendente) රැකියා සදහා :


• රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව (Unificato lavoro)

• අවසාන මාස තුනට අදාළ බුස්තා පාගා (Busta paga)  

• අවසාන වර්ෂ දෙකට අදාළ CUD 

• රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව තහවුරු කිරීම සදහා සේවායෝජක ලිපියක් 

  (Dichiarazione di lavoro)

• සේවායෝජකගේ ස්ථාවර දුරකථන අංකය 

 

 

අමතර ලියවිලි :

• ඔබගේ රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව වසරකට වඩා අඩුනම් ඊට පෙර රැකියා කොන්ත්‍රාත් වලට අදාළ ලියවිලිද ඉදිරිපත්කල යුතුය.

• ඊට අමතරව ඔබ ඉතාලියේදී කල පළමු රැකියාවට අදාල රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව   

• ඉතාලියේ ලබාගෙන ඇති ණය පිලිබඳ සියලු තොරතුරු

 

 

Partita IVA සඳහා :

  • partita IVA
  • විසුරා කමෙරා දී කොමෙර්චෝ (visura camerale)
  • මොදෙල්ලෝ උනිකෝ (modello unico)
  • F24 ගෙවූ රිසිට්පත්
  • අවසාන මාස හයට අදාළ බැංකු ගිණුම් විස්තරය
  • අවසාන  ලාභ/අලාභ ගිණුම් විස්තරය (bilancio)

 

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare