ඉතාලියේදී ඔබටම කියා නිවසක් හිමිකරගැනීම සදහා ඔබට නිවාස ණය අයදුම්කළ හැක. 

නිවාස ණය අයදුම්කිරීම සදහා ඉදිරිපත්කලයුතු ලියවිලි :

 

පුද්ගලික ලියවිලි :


• පෙර්මෙස්සෝ / කර්තා දී සොජෝර්නොව 

   (සොජෝර්නොව කල් ඉකුත්වීඅත්නම්, අලුත්කිරීමේ රිසිට්පත්) 

• ඔබ ඉතාලියේදී ලබාගත් පළමු සොජෝර්නොවෙහි පිටපතක් 

• කර්තා දී ඉදෙන්තිතා (Carta d'Identita)

• කොදිචි ෆිස්කාලේ / තෙස්සෙරා සනිතාරියා (Codice Fiscale / Tessera Sanitaria)

• පාස්පෝර්ට් පිටපත් (පිටු 2-5)

• චෙර්තිෆිකාතෝ දී රෙසිදෙන්සා (Certificato di Residenza) 

• පසුගිය මාස හයට අදාළ එස්ත්රාත්තෝ කොන්තෝ (Estratto Conto) / ගිණුමට අදාල IBAN අංකය

• අයදුම්කරුගේ ඉතාලි ජංගම / ස්ථාවර දුරකථන අංක 

 

• අයදුම්කරුගේ ලංකාවේ ජාතික හැදුනුම්පත / රියදුරු බලපත්‍රයේ පිටපතක් 

• ලංකාවේ ස්ථිර පදිංචි ලිපිනය 

• ලංකාවේ ස්ථාවර හා ජංගම දුරකථන අංක     

 

 

දොමෙස්තික් (domestic) රැකියා සදහා :


• රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව (Denuncia rapporto di lavoro domestico INPS)

• INPS රිසිට්පත් (M.A.V. Elettronico) - අවසාන රිසිට්පත් හතර 

• INPS ගෙවීමේ රිසිට්පත් (Ricevuti Pagamenti INPS)

  (තැපැල් කාර්යාලයට, තබක්කියට, ජංගම ගිණුම් හරහා හෝ අන්තර්ජාලය හරහා online ගෙවීම් කල හැක)

• රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව තහවුරු කිරීම සදහා සේවායෝජක ලිපියක් 

  (Dichiarazione di lavoro)

• අවසාන මාස හයට අදාළ ප්රොස්පෙත්තෝ පාගා (Prospetto paga) ඇත්නම්   

• සේවායෝජකගේ ස්ථාවර දුරකථන අංකය 

 

  

ආයතනික (dipendente) රැකියා සදහා :


• රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව (Unificato lavoro)

• අවසාන මාස හයට අදාළ බුස්තා පාගා (Busta paga)  

• අවසාන වර්ෂ දෙකට අදාළ CUD 

• රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව තහවුරු කිරීම සදහා සේවායෝජක ලිපියක් 

  (Dichiarazione di lavoro)

• සේවායෝජකගේ ස්ථාවර දුරකථන අංකය 

 

 

අමතර ලියවිලි :

• ඔබගේ රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව වසරකට වඩා අඩුනම් ඊට පෙර රැකියා කොන්ත්‍රාත් වලට අදාළ ලියවිලිද ඉදිරිපත්කල යුතුය.

• ඊට අමතරව ඔබ ඉතාලියේදී කල පළමු රැකියාවට අදාල රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව  

• ඉතාලියේ ලබාගෙන ඇති ණය පිලිබඳ සියලු තොරතුරු 

 

 

Partita IVA සඳහා :

  • partita IVA
  • විසුරා කමෙරා දී කොමෙර්චෝ (visura camerale)
  • මොදෙල්ලෝ උනිකෝ (modello unico)
  • F24 ගෙවූ රිසිට්පත්
  • අවසාන මාස හයට අදාළ බැංකු ගිණුම් විස්තරය
  • අවසාන  ලාභ/අලාභ ගිණුම් විස්තරය (bilancio)

 

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare