ගුවන් ටිකට්පත් මිලදී ගැනීම සඳහා කෙටිකාලීන ණය

ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ගුවන් ටිකට්පත් මිලදී ගැනීම සඳහා කෙටි කාලීන ණය මුදලක් අයදුම්කළ හැක. මෙම ණය අයදුම්පත තනි ටිකට්පතකට හෝ පවුලේ සාමාජිකයින් සඳහා අයදුම්කළ හැක. අනුමතවූ ණය මුදල ඔබගේ ගිණුමට බැර වන අතර ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයට ටිකට්පත් මිලදී ගැනීම සඳහා එම මුදල යොදා ගත හැක.

ගුවන් ටිකට්පත් සඳහා ණය අයදුම්කිරීමට අවශ්‍ය ලියවිලි :

 

පුද්ගලික ලියවිලි :


• පෙර්මෙස්සෝ / කර්තා දී සොජෝර්නොව 

   (සොජෝර්නොව කල් ඉකුත්වීඅත්නම්, අලුත්කිරීමේ රිසිට්පත්)  

• කර්තා දී ඉදෙන්තිතා (Carta d'Identita)

• කොදිචි ෆිස්කාලේ / තෙස්සෙරා සනිතාරියා (Codice Fiscale / Tessera Sanitaria)

• පාස්පෝර්ට් පිටපත් (පිටු 2-5)

• චෙර්තිෆිකාතෝ දී රෙසිදෙන්සා (Certificato di Residenza) 

• ජංගම ගිණුමට අදාල IBAN අංකය

• අයදුම්කරුගේ ඉතාලි ජංගම / ස්ථාවර දුරකථන අංක 

 

• අයදුම්කරුගේ ලංකාවේ ජාතික හැදුනුම්පත / රියදුරු බලපත්‍රයේ පිටපතක් 

• ලංකාවේ ස්ථිර පදිංචි ලිපිනය 

• ලංකාවේ ස්ථාවර හා ජංගම දුරකථන අංක     

 

 

දොමෙස්තික් (domestic) රැකියා සදහා :


• රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව (Denuncia rapporto di lavoro domestico INPS)

• INPS රිසිට්පත් (M.A.V. Elettronico) - අවසාන රිසිට්පත

• INPS ගෙවීමේ රිසිට්පත් (Ricevuti Pagamenti INPS)

  (තැපැල් කාර්යාලයට, තබක්කියට, ජංගම ගිණුම් හරහා හෝ අන්තර්ජාලය හරහා online ගෙවීම් කල හැක)

• අවසාන ප්රොස්පෙත්තෝ පාගා (Prospetto paga) ඇත්නම්   

• සේවායෝජකගේ ස්ථාවර දුරකථන අංකය 

 

  

ආයතනික (dipendente) රැකියා සදහා :


• රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව (Unificato lavoro)

• අවසාන බුස්තා පාගා (Busta paga)  

• අවසාන වර්ෂයට අදාළ CUD 

• රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව තහවුරු කිරීම සදහා සේවායෝජක ලිපියක් 

  (Dichiarazione di lavoro)

• සේවායෝජකගේ ස්ථාවර දුරකථන අංකය 

 

 

Partita IVA සඳහා :

  • partita IVA
  • විසුරා කමෙරා දී කොමෙර්චෝ (visura camerale)
  • මොදෙල්ලෝ උනිකෝ (modello unico)
  • F24 ගෙවූ රිසිට්පත්
  • අවසාන මාස හයට අදාළ බැංකු ගිණුම් විස්තරය
  • අවසාන  ලාභ/අලාභ ගිණුම් විස්තරය (bilancio)

 

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare