සොජෝර්නොව අයදුම්කිරීම

පෙර්මෙස්සෝ හා කර්තා දී සොජෝර්නොව අයදුම්කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ලියවිලි :

පුද්ගලික ලියවිලි :


• පෙර්මෙස්සෝ / කර්තා දී සොජෝර්නොව 

• කර්තා දී ඉදෙන්තිතා (Carta d'Identita)

• කොදිචි ෆිස්කාලේ / තෙස්සෙරා සනිතාරියා (Codice Fiscale / Tessera Sanitaria)

• පාස්පෝර්ට් පිටපත් (පිටු 2-5) (පළමුවර අයදුම්කිරීමේදී සියලුම පිටුවල පිටපත් අවශ්‍ය වේ.)

• චෙර්තිෆිකාතෝ දී රෙසිදෙන්සා (Certificato di Residenza) 

• අයදුම්කරුගේ ඉතාලි ජංගම / ස්ථාවර දුරකථන අංක 

 

 

දොමෙස්තික් (domestic) රැකියා සදහා :


• රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව (Denuncia rapporto di lavoro domestico INPS)

• INPS රිසිට්පත් (M.A.V. Elettronico) - අවසාන රිසිට්පත් හතර 

• රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව තහවුරු කිරීම සදහා සේවායෝජක ලිපියක් 

  (Dichiarazione di lavoro)

• අවසාන වර්ෂ දෙකට අදාළ CUD 

• අවසාන මාසයට අදාළ ප්රොස්පෙත්තෝ පාගා (Prospetto paga) ඇත්නම්   

 

  

ආයතනික (dipendente) රැකියා සදහා :


• රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව (Unificato lavoro)

• අවසාන මාස තුනට අදාළ බුස්තා පාගා (Busta paga)  

• අවසාන වර්ෂ දෙකට අදාළ CUD 

• රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව තහවුරු කිරීම සදහා සේවායෝජක ලිපියක් 

  (Dichiarazione di lavoro)

 

 

 

 

සොජෝර්නොව අයදුම්කිරීම

සඳහා අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් හා සේවාවන් අප ආයතනයෙන් ලබාගත හැක. 

තොරතුරු සඳහා අදම අමතන්න  327.4093131
°°°

කාර්යක්ෂම සේවාවක් සදහා ඔබගේ අවශතාවය

අපහට  online  යොමුකරන්න.

 

 

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare