සොජෝර්නෝව අලුත්කිරීම සඳහා තිබිය යුතු වාර්ෂික අදායම.

තනිව සොජෝර්නෝව අයදුම්කරන්නේ නම් අයදුම්කරු හට යුරෝ 5824.91 ක නිත්‍යානුකුල වාර්ෂික අදායමක් තිබිය යුතුය.

 

පවුලේ සාමාජිකයින් ගණන අනුව සපුරාලිය යුතු අවම වාර්ෂික අදායම පහත පරිදි ගණනය කල යුතුය.
අයදුම්කරු + පවුලේ සාමාජිකයින් 1 : යුරෝ 8737,36
අයදුම්කරු + පවුලේ සාමාජිකයින් 2 : යුරෝ 11649,82
අයදුම්කරු + පවුලේ සාමාජිකයින් 3 : යුරෝ 14562,27
අයදුම්කරු + පවුලේ සාමාජිකයින් 4 : යුරෝ 17474,73
අයදුම්කරු + අවු: 14 ට අඩු ළමයින් 2 ක් හෝ ඊට වඩා නම් : යුරෝ 11649,82
අයදුම්කරු + පවුලේ සාමාජිකයින් 1 + අවු: 14 ට අඩු ළමයින් 2 ක් හෝ ඊට වඩා නම් : යුරෝ 14562,27
අයදුම්කරු + පවුලේ සාමාජිකයින් 2 + අවු: 14 ට අඩු ළමයින් 2 ක් හෝ ඊට වඩා නම් : යුරෝ 17474,73

 

සොජෝර්නොව අයදුම්කිරීම

සඳහා අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් හා සේවාවන් අප ආයතනයෙන් ලබාගත හැක. 

තොරතුරු සඳහා අදම අමතන්න  327.4093131
°°°

කාර්යක්ෂම සේවාවක් සදහා ඔබගේ අවශතාවය

අපහට  online  යොමුකරන්න.

 

 

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare