ඉතාලි භාෂා විභාගය අයදුම්කිරීම


  

ඉතාලි භාෂා විභාගය අයදුම්කිරීම

ඉතාලි භාෂා විභාගයට අයදුම්කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ලියවිලි :

පුද්ගලික ලියවිලි :


  • පෙර්මෙස්සෝ දී සොජෝර්නොව 

   (සොජෝර්නොව කල් ඉකුත්වීඅත්නම්, අලුත්කිරීමේ රිසිට්පත්) 

  • කර්තා දී ඉදෙන්තිතා (Carta d'Identita)
  • කොදිචි ෆිස්කාලේ / තෙස්සෙරා සනිතාරියා (Codice Fiscale / Tessera Sanitaria)
  • පාස්පෝර්ට් පිටපත් (පිටු 2-5)
  • චෙර්තිෆිකාතෝ දී රෙසිදෙන්සා (Certificato di Residenza) 
  • අයදුම්කරුගේ ඉතාලි ජංගම / ස්ථාවර දුරකථන අංක 

 

ඉතාලි භාෂා විභාගය ලිවීම සඳහා ලැබී ඇති දිනය පිරික්සීම :

ඔබගේ දැනට අයදුම්කර ඇති භාෂා විභාගය ලිවීම සඳහා දිනයක් ලැබී ඇත්දැයි පිරික්සීම සඳහා ඔබගේ විස්තර පහතින් ඇතුලත් කරන්න.

ඉතාලි භාෂා විභාගයෙහි ප්‍රතිඵල පිරික්සීම :

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare