අයදුම්කිරීමේ අකාරය අනුව ගෙවියයුතු ගාස්තු විස්තරය :

  • මර්කා ද බොල්ලෝ (marca da bollo) - යුරෝ 16.00
  • තැපැල් කාර්යාලයට අදාළ සේවා ගාස්තුව - යුරෝ 30
කාණ්ඩය
 ගාස්තුව - යුරෝ 
 සාමාන්‍ය පෙර්මෙස්සෝ දී සොජෝර්නොව  127.50
 කාර්තා දී සොජෝර්නොව - පළමුවර  227.50
 කාර්තා දී සොජෝර්නොව - අළුත්කිරීම  27.50
 රැකියාවක් නොමැතිවිට   27.50
 සොජෝර්නොව යාවත්කාලින කරන විට   27.50

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare