පෙර්මෙස්සෝ හෝ කාර්තා දී සොජෝර්නොවෙහි වලංගු කාලය අවසාන වන අවස්ථාවේදී නැවත අළුත්කිරීම සඳහා අයදුම්කළ යුතුය.  සොජෝර්නොව අවසන්වීමට දින අනුවක් ඇතුලත සහ අවසන්වී දින හැටක් ඇතුලත අළුත්කිරීම සඳහා අයදුම්කළ හැක.

අලුත්කිරීමේ අයදුම්පත යොමුකිරීම සඳහා ඔබ තැපැල් කාර්යාලය (poste italiane) මගින් අලුත්කිරීමේ අයදුම්පත් කට්ටලයක් (KIT) ලබාගත යුතුය.  

අලුත්කිරීමේ අයදුම්පත සාමාන්‍ය ලෙස අතින් පිරවීමෙන් හෝ අප එම අයදුම්පත අන්තර්ජාලය හරහා online යොමුකිරීම සිදුකරනු ලබයි.  අදාල සියලුම ලියවිලි සමග අප කාර්යාලයට පැමිණීමෙන් අයදුම්පත පුරවා ගැනීම හෝ අතින් පිරවීමකින් තොරව online අයදුම්කර එහි පිටපතක් ලබාගත හැක.

පළමුවරට සොජෝර්නොව අයදුම්කිරීම :

පළමුවර සොජෝර්නොව අයදුම්කිරීමේදී අදාළ අයදුම්පත් කට්ටලය (Kit) ප්රිෆෙත්තුරා එක මගින් ලබා දෙන අතර එයට අදාළ සියලුම විස්තර පුරවා ඇති නිසා තැපැල් කාර්යාලයට ඉදිරිපත්කර කුස්තුරා එකට දිනයක් ලබාගත හැක.

පළමු සොජෝර්නොව සඳහා ප්රෙෆෙත්තුරා එකට දින ලබා ගැනීම :

පළමුවරට සොජෝර්නොව අයදුම්කිරීම සඳහා ඔබ ප්රිෆෙත්තුරා එකට යෑම සඳහා දිනයක් ඉල්ලුම්කළ යුතුය. එම දිනය ලබා ගැනීම සඳහා පහත ආකෘති විස්තරය පුරවා අපවෙත එවීමෙන් ඔබහට දිනයක් ලබා දීමට අපට කටයුතු කල හැක.

Il tuo modulo messaggio è stato inviato correttamente.

Hai inserito i seguenti dati:

පළමු සොජෝර්නොව සඳහා දිනයක් ලබා ගැනීමට

Correggi i dati inseriti nei seguenti campi:
Errore invio modulo. Riprova più tardi.

Nota: i campi contrassegnati con *sono obbligatori.

රැකියාවක් නොමැති අවස්ථාවක සොජෝර්නොව අළුත්කිරීම :

ඔබගේ සොජෝර්නොව අළුත්කිරීම සඳහා ඇති විටක ඔබ රැකියා විරහිත නම්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තුව (attesa occupazione) සිටින කෙනෙකු ලෙස ඔබගේ අයදුම්පත යොමුකළ හැක. එහිදී ඔබගේ අයදුම්පතෙහි රැකියාවට අදාළ කොටස (mod2) පිරවීමට අවශ්‍ය නොවන අතර පුද්ගලික තොරතුරු ඇතුලත් පලමුකොටස (mod1) පමණක් යොමුකළ හැක. අප කාර්යාලයට පැමිණීමෙන් ඔබගේ මෙම සොජෝර්නොව අයදුම්කිරීම අන්තර්ජාලය හරහා online යොමුකළ හැක. 

සොජෝර්නොව අයදුම්කිරීම

සඳහා අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් හා සේවාවන් අප ආයතනයෙන් ලබාගත හැක. 

තොරතුරු සඳහා අදම අමතන්න  327.4093131
°°°

කාර්යක්ෂම සේවාවක් සදහා ඔබගේ අවශතාවය

අපහට  online  යොමුකරන්න.

 

 

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare