ද්විත්ව පුරවැසිභාවය අයදුම්කරන්නේ කෙසේද?

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය


1. ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබාගැනීම සඳහා අයදුම්කළ හැක්කේ -


1948 අංක 18 දරන පුරවැසි පන‍‍තේ අංක 19, 20 සහ 21 වගන්ති යටතේ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසිභාවය අහිමි වූ පුද්ගලයෙකුට හෝ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසිභාවය අහිමි වීමට ආසන්න පුද්ගලයෙකුට පමණි.


a.    පනතේ 19(2) වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ වෙනත් රටක පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසිභාවය අහිමි වූ අයෙකුට හෝ


b.    පනතේ 19(3) වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ වෙනත් රටක පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය මත ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසිභාවය රඳවා ගැනීමට අවශ්‍ය වූ අයෙකුට

පමණක් ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා අයදුම්පත්‍ර ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
2. අයදුම්පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීමට අදාල උපදෙස් -


a.    අයදුම්පත්‍රය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සම්පූර්ණ කළ යුතු වේ. (කරුණාකර ඉංග්‍රීසි කැපිටල් අකුරු භාවිතා කරන්න.)


b.    අයදුම් පත්‍රයේ * සළකුණ යොදා ඇති සෑම අවස්ථාවකදීම අදාල නොවන වචනය හෝ වචන කපා හරින්න.


c.    අයදුම් පත්‍රයේ අදාල නොවන කොටස් වේනම් අදාල නොවන බව නිශ්චිත ස්ථානයන්හි සඳහන් කරන්න.


d.    එකම පවුලක වුවද සෑම අයදුම්කරුවෙකු සඳහාම වෙන් වෙන්ව අයදුම් පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුවන අතර ඒ සමඟ 3.5 x 4.5 cm ප්‍රමාණයේ පසුබිම සුදු වර්ණයෙන් යුත් වර්ණ ඡායාරූප 3ක්ද ඉදිරිපත් කළයුතු වේ. ඉන් එක් ඡායාරූපයක් අයදුම් පත්‍රයේ දකුණු පස ඉහල කෙළවර ඡායාරූපය ඇලවීම සඳහා වෙන්කර ඇති කොටුව තුල අලවන්න.


e.    ද්විත්ව පුරවැසිභාවය අයදුම් කිරීම සඳහා අයදුම්පත්‍රයේ අංක 1 ය‍ටතේ දක්වා ඇති A සිට G දක්වා ඇති සුදුසුකම් අතුරින් එක් සුදුසුකමක් පමණක් සම්පුර්ණ කර තිබීම ප්‍රමාණවත් වේ.  ඒ අනුව අදාල සුදුසුකම ඉදිරිපස දැක්වෙන කොටුව තුල (√)  සලකුණ යොදන්න.


f.    අයදුම්පත්‍රයේ 6 පිටුවේ දක්වා ඇති දිව්රුම් ප්‍රකාශය අයදුම්කරු විසින් සම්පුර්ණ කර යුතු වන අතර එය සාමදාන විනිශ්චයකාරවරයෙකු හෝ දිව්රුම් කොමසාරිස්වරයකු විසින් සහතික කළ යුතු වේ.
3. ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ඉල්ලුම්කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියවිලි -


A.    අයදුම්කරුගේ උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත හෝ එහි සහතික කළ පිටපත (අයදුම්කරු ලියාපදිංචියෙන් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසිභාවය ලබාගෙන ඇත්නම් පුරවැසි පනත ය‍ටතේ නිකුත් කරන ලද සහතිකය හෝ එහි පිටපතක් ඉදිරිපත් කරන්න.)


B.    අයදුම්කරු විවාහක නම්, විවාහ සහතිකයේ මුල් පිටපත හෝ එහි සහතික කළ පිටපත


C.    අයදුම්පත්‍රය ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ පුරවැසි පනතේ 19(2) වගන්තිය යටතේ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසිභාවය අහිමි වු අයකු නම්, පහත ලේඛණ ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

a.    විදේශීය පුරවැසි සහතිකය හෝ එහි සහතික කළ පිටපත.


b.    දැනට පුරවැසිභාවය දරනු ලබන රටෙහි විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ දත්ත පිටුවේ සහ සංශෝධන කිරීම්වලට අදාල පිටුවල සහතික කළ පිටපත්.


c.    දැනට පුරවැසිභාවය දරනු ලබන රටෙන් ලබාගත් පොලිස් නිශ්කාෂණ සහතිකය (අදාල සහතිකය අයදුම්පත්‍රය ඉදිරිපත් කරන දිනට මාස 03කට නොවැඩි කාලයක් තුල ලබාගත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් යුතු සහතිකයක් විය යුතු අතර එම සහතිකය ඉංග්‍රීසි  භාෂාවෙන් නිකුත් කර නොමැති නම් ඊට අදාල ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයද සමඟ ඉදිරිපත් කරන්න.)


d.    ශ්‍රී ලාංකික විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ දත්ත පිටුවේ සහ සංශෝධන කිරීම්වලට අදාල පිටුවල සහතික කළ පිටපත්.(අදාල ගමන් බලපත්‍රය තිබේ නම් පමණක්)
හෝ


අයදුම්පත්‍රය ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ පුරවැසි පනතේ 19(3) වගන්තිය යටතේ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසිභාවය රදවා ගැනීමට අවශ්‍ය අයකු නම් පහත ලේඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
a.    වර්තමාන ශ්‍රී  ලාංකික විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ දත්ත පිටුවේ සහ සංශෝධන කිරීම්වලට අදාල පිටුවල සහතික කළ පිටපත්.


b.    ස්ථීර වාස වීසාවේ සහතික කළ පිටපත.


c.    ස්ථිර වාස වීසාව දරනු ලබන රටෙන් ලබාගත් පොලිස් නිශ්කාෂණ සහතිකය (අදාල සහතිකය අයදුම්පත්‍රය ඉදිරිපත් කරන දිනට මාස 03කට නොවැඩි කාලයක් තුල ලබාගත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් යුතු සහතිකයක් විය යුතු අතර ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නිකුත් කර නොමැති නම් ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය ද සමග ඉදිරිපත් කරන්න.)

 

4.    අයදුම්කරුගේ වයස අවුරුදු 55 ඉක්මවීම මත ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සඳහා අයදුම් කරන්නේ නම් (1.A යටතේ) අයදුම්කරුගේ උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත හෝ සහතික කළ පිටපත

 5.    අධ්‍යාපන / වෘත්තීය සුදුසුකම් යටතේ (1.B යටතේ) අයදුම් කරන්නේ නම් අදාල අධ්‍යාපන හෝ වෘත්තීය සුදුසුකම් වලට අදාල සහතික හෝ ඒවායේ සහතික කළ පිටපත් (අවම අධ්‍යාපන සුදුසුකම වශයෙන් එක් අවුරුදු ඩිප්ලෝමාවක් සම්පුර්ණ කර තිබිය යුතු වේ.  ඊට වැඩි ඕනෑම අධ්‍යාපන / වෘත්තීය සුදුසුකමක් සලකා බැලේ.)
6.    ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි රුපියල් මිලියන 2.5 ක වඩා වැඩි වටිනාකමින් යුතු ස්ථාවර වත්කම් / දේපළ මත අයදුම් කරන්නේ නම් (1.C යටතේ) අදාල වත්කම් / දේපළ වලට අදාල ලේඛන වල මුල් පිටපත් හෝ සහතික කළ පිටපත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  මෙහිදී අදාල වත්කම් / දේපළ හෝ ඉඩම් වලට අදාල ඔප්පුව, තක්සේරු වාර්තාව සහ හිමිකම් වාර්තාව ද ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
7.    රුපියල් මිලියන 2.5‍ක් හෝ ඊට වැඩි මුදලක් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අනුමත ඕනෑම වාණිජ බැංකුවක වසර 03ක කාලයක් සඳහා ස්ථාවරව තැන්පත් කර ඒ අනුව අයදුම් කරන්නේ නම් (1.D යටතේ) අදාල බැංකුවෙන් එම මුදල වසර 03 ක් ඇතුලත ආපසු නොගන්නා බව තහවුරු කර ලබාගන්නා සහතිකය ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.
8.    ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවක අනුමත ඕනෑම වාණිජ බැංකුවක අනේවාසික විදේශ මුදල් ගිණුම් / නේවාසික විදේශ මුදල් ගිණුම් හෝ ජේෂ්ඨ පුරවැසි ස්ථාවර ආයෝජන ගිණුමක ඇමෙරිකානු ඩොලර් 25,000 ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් වසර 03ක කාලයක් සඳහා ස්ථාවරව තැන්පත් කර ඒ අනුව අයදුම් කරන්නේ නම් (1.E යටතේ) අදාල ස්ථාවර තැන්පතු සහතිකය ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.
9.    භාණ්ඩාරගාර සුරැකුම්පත් (TB) හෝ සුරැකුම් පත් ආයෝජන ගිණුමක (SIA) ඇමෙරිකානු ඩොලර් 25,000 ක් හෝ ඊට වැඩි මුදලක් වසර 03 ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් සඳහා ආයෝජනය කර ඒ අනුව අයදුම් කරන්නේ නම් (1.F යටතේ) ඊට අදාල සහතිකය ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.
10.    අයදුම්පත්‍රයේ අංක 1 හි දක්වා ඇති A සිට F දක්වා වු සුදුසුකමක් සපුරණ ලද අයදුම්කරු‍වකුගේ කලත්‍රයා හෝ වයස අවුරුදු 22 කට අඩු අවිවාහක දරුවකු වීම මත පදනම්ව අයදුම් කරන්නේ නම් (1.G යටතේ) පහත ලේඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
i.    කලත්‍රයා සඳහා විවාහ සහතිකයේ මුල් පිට‍පත‍ හෝ එහි සහතික කළ පිටපත


ii.    වයස අවුරුදු 22 කට අඩු අවිවාහක දරුවන් සඳහා,
• දරුවා ශ්‍රී ලංකාවේ උපත ලබා ඇත්නම් දරුවාගේ උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත හෝ එහි සහතික කළ පිටපත


 • දරුවා ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැරව වෙනත් රටක උපත ලබා ඇත්නම් පුරවැසි ප‍නතේ 5(2) වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද පුරවැසි සහතිකය හෝ එහි පිටපත මෙහිදී කලත්‍රයා හෝ වයස අවුරුදු 22 කට අඩු අවිවාහක දරුවන්ට ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබාගැනීම සඳහා අයදුම් කිරීමට හැකියාව ඇත්තේ 1948 අංක 18 දරණ පුරවැසි පනතේ 19, 20 සහ 21 වගන්ති ය‍ටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසිභාවය අහිමි වී ඇත්නම් හෝ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසිභාවය අහිමි වීමට ආසන්න තත්වයක සිටින්නේ නම් පමණි.
සටහන: අයදුම්පත්‍රය සමග ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලේඛන සහතික කල හැක්කේ ආගමන හා විගමන දෙපර්තමේන්තුවේ පුරවැසි අංශයේ නියොජ්‍ය / සහකාර පාලක වරයාට හෝ ශ්‍රි ලංකා විදේශ දූත මණ්ඩලයේ තෙවන ලේකම් හෝ ඊට නොඅඩු නිලයක් දරන අයකුට පමණි.

4. අයදුම්පත්‍ර ඉදිරිපත් කළ හැකි පිළිවෙල -
නිසි පරිදි සම්පුර්ණ කරන ලඳ අයදුම්පත්‍ර සෘජුවම අයදුම්කරුට පැමිණ ආගමන හා විගමන පාලක ජනරාල් වෙත හෝ අයදුම්කරු විදේශ ගතව සිටී නම් තමන් පුරවැසිභාවය / වාස වීසා දරන රටෙහි විදේශ දූත මණ්ඩලය වෙත භාරදිය හැකිය.  විදේශ දූත මණ්ඩලය වෙත භාරදෙනු ලබන අයදුම්පත්‍ර සහ ඒවාට අමුණා ඇති සහතික වල ඡායා පිටපත් (අංක 03 හි දැක්වෙන ලේඛන වල) විදේශ දූත මණ්ඩල ප්‍රධානියා හෝ ඔහු / ඇය විසින් බලය පවරන ලඳ දූත මණ්ඩල තෙවන ලේකම් හෝ ඊට ජේෂ්ඨ නිලධාරියෙකු විසින් සහතික කළ යුතුය.  ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත භාරදෙනු ලබන අයදුම්පත්‍ර සහ ඒවාට අමුණා ඇති සහතික වල ඡායා පිටපත් පුරවැසි අංශයේ නියෝජ්‍ය පාලක හෝ සහකාර පාලක විසින් සහතික කරනු ලැබේ.

  

ආගමන හා විගමන පාලක ජනරාල්,

ආගමන හා විගමන ‍දෙපාර්තමේන්තුව,

(පුරවැසි අංශය)

අංක 41, ආනන්ද රාජකරුණා මාවත,

කොළඹ 10,

ශ්‍රී ලංකාව.
විද්‍යුත් තැපැල : accit[at]immigration.gov.lk


5. ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබාදීමට අදාල ගාස්තු -

a. ප්‍රධාන අයදුම්කරු‍ රු.  300,000/
b. කලත්‍රයාට රු.   50,000/-
c. වයස අවුරුදු 22කට‍ අඩු අවිවාහක එක් දරුවකුට රු.   50,000/-


ඉහත දක්වා ඇති ගාස්තු අයකරණු ලබන්නේ, අදාල අයදුම්පත්‍ර පරීක්ෂා කර බලා විෂය භාර අමාත්‍යවරයා වෙත යොමු කර නියමිත අනුමැතිය ලද පසුව වේ.  නියමිත ගාස්තු ගෙවීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අයදුම්කරු වෙත දැනුම්දීමක් සිදු කරනු ලබන අතර අනතුරුව මුදල් ගෙවීම සිදු කළ යුතුවේ.

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සඳහා අයදුම්පත download කරගන්න.
dual_application.pdf
Documento Adobe Acrobat [126.6 KB]

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය

සඳහා අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් හා සේවාවන් අප ආයතනයෙන් ලබාගත හැක. 

තොරතුරු සඳහා අදම අමතන්න  327.4093131
°°°

කාර්යක්ෂම සේවාවක් සදහා ඔබගේ අවශතාවය

අපහට  online  යොමුකරන්න.

 

 

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare