තැපැල් මාර්ගයෙන් ලියවිලි එවීම :

තැපැල් මාර්ගයෙන් ලියවිලි එවීමේදී පහත සදහන් උපදෙස් පිලිපදිනමෙන් ඉල්ලාසිටිමු.
• සියලුම අදාළ ලියවිලි පැහැදිලි චායා පිටපත් පමණක් එවියයුතු අතර එවනු ලබන මුලික ලියවිලි පිළිබද කිසිම   වගකීමක් අප ආයතනය දරනු නොලැබේ.
• ලිපි එවීමදී Poste Italiane මගින් Raccomandata Uno හරහා පමණක් එවිය යුතුය.   
 
• අපගේ ලිපිනය 
Uditha Fernando
Visto Turistico
Via N. Copernico 47
20125 Milano
Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare