අප ගැන තොරතුරු බිඳක්

විවිධ ශේස්තර පිලිබඳ වසර ගණනාවක් පුරා ලබා ඇති දැනුම හා අද්දැකීම් සමගින් ඔබට වඩාත් ඵලදායි සේවාවක් සැපයීමට අප කැපවන්නෙමු.

Uditha Fernando    DCSD, AIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 :
PMP මිලානෝ මගින් ශ්‍රීලාංකීය සේවා ලබාදීම.

 

2006 :
Global Arcade ආයතනය ආරම්බකිරීම.

 

1995 : 
Seylan බැංකුවෙහි රැකියාව ආරම්බකිරීම.

 

[2000 :බැංකු ඩිප්ලෝමාව | 1993 :NIBM - DCSD ඩිප්ලෝමාව]


Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare