එදා සිට අද දක්වා පුළුල්වන සේවා ජාලය :

 

අපගේ සේවාවන් උසස් ප්‍රමිතියකින් පවත්වා ගැනීම සදහා පළපුරුද්ද හා වුර්තීයත්ව ප්‍රමුඛ කරගත් ආයතනයකි.

 

ප්‍රමුඛතම සේවා ජාලය :

 

• ඉතාලි බැංකු ණය සේවය.

 

• ශ්‍රිලංකාවේ බැංකු මගින් ණය 

 

• ෆැමිලිආරේ සේවා.

 

• සොජෝර්නොව අයදුම්කිරීම හා අළුත්කිරීම.

 

• සංචාරක වීසා 

 

• ශ්‍රිලංකාවේ විදේශ මුදල් ගිණුම් හා සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා
2013 : 
ශ්‍රීලංකාවේ විදේශ මුදල් ගිණුම් හා සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා සමග පුළුල් සේවාවන්.
2012 :
ෆැමිලිආරේ හා සොජෝර්නොව සබැඳි සේවා. | සංචාරක වීසා. | රැකියා කොන්ත්‍රාත් ලියාපදිංචිය හා පිරික්සීම 
2011 : 
ලංකාවේ බැංකු ණය සේවා.
2008 ආරම්භය  : 
ඉතාලි බැංකු ණය සේවා. | බැංකු දත්ත වාර්තා පිරික්සීම.
Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare