සූර්ය මංගල්‍යට සැරසෙමු...

Mountain View

නවතම ගමන් බලපත්‍ර වර්ගීකරණය අනුව ඉතාලියට නැවතත් අංක 3... ලෝකයේ රටවල් 144ක් නිකුත් කරනු ලබන ගමන් බලපත්‍ර ඇසුරින් Passport Index විසින් සකස් කර ඇති නවතම ගමන් බලපත්‍ර ශ්‍රේණිගත කිරීමට අනුව පළමු තැනට එක්සත් රාජධානිය හා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය පත්ව තිබෙනවා. එම රටවල් දෙකෙහි ගමන් බලපත්‍ර හිමියන්ට පූර්ව වීසා ලබාගැනීමකින් තොරව රටවල් 147 කට ඇතුළත් වීමට හැකියාව ඇතිබව පැවසෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියට පැමිණ තිබෙනවා.

SrilankaWeb.EvEnTs - 28 Feb 16

ඉතාලියේ පැවැත්වෙන සියලුම Events පිලිබඳ තොරතුරු සඳහා අපගේ වෙබ් පිටුවට පිවිසෙන්න.
SrilankaWeb.events

මෙය මිතුරන් සඳහා Share කරන්න..

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare